METSÄTILOJEN ARVIOINTI

METSÄTILOJEN ARVIOINTI

Elämäntilanteiden muuttuessa saatat tarvita erilaista tietoa metsäomaisuutesi määrästä ja arvosta. Olemme metsän arvonmäärityksen asiantuntija, saat meiltä ajantasaisen, luotettavan ja puolueettoman näkemyksen omaisuutesi arvosta.

Aloitus

Metsätilan arvioinnin tekeminen alkaa olemassa olevaan metsäsuunnitelmaan tai metsävaratietoon tutustumalla. Tarvittaessa tehdään kuviotietojen maastopäivitys. Päivitetyn tiedon perusteella lasketaan metsäkiinteistölle arvo.


Kiinteän omaisuuden arvon määritys

Arviokirja on tarpeellinen ositus- ja panttaustilanteissa sekä perunkirjoitus- ja perinnönjakotilanteissa.

Arviointia voidaan tarvita verotuspäätöksen perusteeksi, lunastus sekä maanjakotilanteissa sekä kiinteistökauppaa varten ja vakuusarvioinissa.

Perunkirjoitus- ja sukupolvenvaihdostilanteessa tarvitset tilasi arvon kertovan arvion metsäkiinteistön arvosta veropäätösten perusteeksi.

Metsätilan myynnin tueksi siitä selviää lisäksi metsäsi puusto ja maaperä, niiden määrä sekä laatu. Tilasi kartat ja kuviokohtaiset erittelyt saat myös tila-arvion yhteydessä. Arviosta selviää metsäsi metsätaloudellinen arvo. Maan ja taimikoiden arvot määräytyvät Tapion aputaulukoiden mukaan, puuston arvo alueen kolmen vuoden keskimääräisen puunhinnan mukaan hakkuutavoittain.

Tila-arvio ei kerro välttämättä metsätilasi markkina-arvoa suoraan, vaan alueesi metsäkiinteistöjen markkina-arvoon vaikuttaa metsätilojen kysyntätilanne ja tilakohtaiset ostajien arvostamat tekijät.


Maatalousmaan ja rakennusten arvonmääritys

Usein arvioitavassa kohteessa on myös muita koko kiinteistön arvoon vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi maatalousmaata ja rakennuksia. Tarvittaessa tuotamme myös arviot näitä erilliskohteista metsätila-arvioinnin yhteydessä.


Arvio metsätilan metsätaloudellisesta arvosta

Metsäotteesta asiakas saa selville metsänsä arvon verotusta varten. Tätä tietoa tarvitaan esimerkiksi perintö- ja lahjaveron määrittämiseen perunkirjoitus-  ja sukupolvenvaihdostilanteissa. Laadimme metsätila-arvion ajantasaisesta metsävaratiedosta. Noudatamme arvion laadinnassa verottajan määrittelemää perintö- ja lahjaverotuksen arvostamisohjetta.

Metsätila-arviosta metsänomistaja saa selville kohteen metsätaloudellisen arvon esimerkiksi metsätilan myymistä varten. Laadimme Metsäkatsauksen päivitetyn metsikkö tiedon pohjalta, mutta mikäli lähde aineistossa on epäselvyyttä, voimme arvioida keskeiset arvoon vaikuttavat seikat myös maastossa. Metsä-arvio sisältää yhteenvedon kohteen metsätaloustekijöistä, metsikkökuvioluettelon arvokasvutietoineen sekä kartat ja ilmakuvan.

Metsätila-arvio on metsikkötasolla varmistettuun metsävaratietoon perustuva määritys metsätilan arvosta.

Metsäarvioiden toimitusaika on 1-2 kk. Metsikkökuviotiedot jäävät käyttämäämme järjestelmään. Emme luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle ilman maanomistajan lupaa. Tuotteen toimittaminen edellyttää asiakkaan suostumuksen metsätietojen käsittelyyn.